SIPELGAPESA KAUBAMAJA OSTUINFO JA REEGLID
 
1.Mõisted
 
Kasutaja sipelgapesa.eu teenuseid kasutav isik, kes viibib või on viibinud 
Kodulehel ja/või ostab Kodulehe kaudu Kaupmehelt Kaupu või Teenuseid. 
Kasutaja võib olla Kodulehel registreeritud või registreerimata kasutaja. 
Tellimistingimused – E-poest tellimisel kohalduvad tingimused, mis on 
kohustuslikud kõikidele Kodulehel viibivatele ja Kodulehe kaudu oste 
sooritavatele isikutele.
Kaup – Kodulehel Kaupmehe poolt müüdav(-ad) kaup (kaubad).
Eritellimus - on toode mis on valmistatud arvestades Tellija soovide (mõõdu, värvitooni)  järgi. Meil on nendeks toodeteks: kott-toolid, tumbad, tumba-voodi, rulood, loomapesad, mööblitooted.
Eritellimusega tootele ei kehti 14 päevane vahetus ega tagastusõigus.
Kaupmees – Isik, kes müüb Kodulehel kaupa või teenust (s.o 2PI EST OÜ)
Koduleht –  Internetikeskkond  www.sipelgapesa.eu ja selle alalehed.
Müügileping – Kodulehe kaudu Kasutaja ja Kaupmehe vahel sõlmitav leping 
Kauba või Teenuse ostu kohta. Müügilepinguks loetakse käesolevate 
tingimuste tähenduses ka teenuse osutamise lepingut.
Müügilepingu kinnitusSipelgapesa Kaubamaja (2PI EST OÜ)  poolt e-posti teel
väljastatav Arve-Saateleht ehk kinnitus Müügilepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta.
Müügilepingu tingimused – Kaupmehe poolt Müügilepingus määratud tingimused 
(s.h Kauba või Teenuse hind, omadused, makse- ja transporditingimused).
Tarbija - füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva 
majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.
Teenus - Kodulehel Kaupmehe poolt müüdav(-ad) teenus(-ed).
2PI EST 2PI EST OÜ, asukoht Kuklase 14, 13423 Tallinn, registrikood 11427138
 
Kasutustingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust 
ning vastupidi.
 
2. Kasutustingimuste kehtivus ja kohaldamine
 
2.1. Tellimistingimused  hakkavad Kasutaja suhtes kehtima hetkel, kui Kasutaja 
tellib Sipelgapesa Kaubamajast tooteid ja tasub arve 100%, sellega kinnitab Kasutaja, et on nõus ka kodulehel oleva tellimistingimustega. 

2.2. Kasutustingimused kehtivad vastavalt õiguste iseloomule 2PI EST, Kasutaja 
ja/või Kaupmehe vahel tekkivatele õigussuhetele seoses Kodulehe 
(sh tootearvustuse, foorumi, blogi jms) kasutamisega. Kodulehe kasutamise all 
mõeldakse eelkõige kauplemiskeskkonna funktsioonide kasutamist Kaupade 
või Teenuse ostmiseks Kaupmehelt või Kaupade ja Teenustega tutvumist Kodulehe 
vahendusel.

2.3. Kasutustingimused kohalduvad kõikidele Kodulehe kasutajatele ja Kaupmeestele.

2.4. Kasutajal ei ole kohustust ennast Kodulehel registreerida, kuid 2PI EST OÜ-l on õigus 
pakkuda registreerunud Kasutajatele soodsamaid tingimusi Kodulehe kaudu 
ostude sooritamisel või teha registreeritud Kasutajatele mõeldud 
sooduskampaaniaid.

2.5. Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Kasutaja ja Kaupmehe vahelisi 
suhteid Transporditingimused ,Maksetingimused ja Privaatsus- ja Andmekaitsetingimused , 
mis kõik loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks lisaks ning väljakujunenud head tavad.

2.6. Täpsed makse- ning transporditingimused määratakse enne Müügilepingu sõlmimist Kaupmehe 
poolt, mis tähendab, et iga Müügilepingu puhul ei pruugi kõik 
punktis 2.5. viidatud tingimustes näidatud viisid olla kasutatavad. 
Vastav teave avaldatakse Kasutajale enne Müügilepingu sõlmimist.
 
3. 2PI EST OÜ roll ja vastutus
 
3.1. 2PI EST OÜ võimaldab Kasutajatel ja Kaupmeestel kasutada Kodulehte 
Müügilepingu sõlmimiseks. 2PI EST OÜ ei ole Kodulehe kaudu sõlmitava 
Kaupmehe ja Kasutaja vahelise Müügilepingu osapool. 
Müügilepingu täitmise, sh kuid mitte ainult informatsiooni õigsuse, Kauba 
olemasolu, kättetoimetamise, kvaliteedi, tagastuste, garantii, 
Teenuste osutamise jms, eest vastutab üksnes Kaupmees. 
 
3.2. 2PI EST OÜ ei taga, et kauplemiskeskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijatega.

3.3. 2PI EST OÜ on õigus seada piiranguid teatud Kaupade või Teenuste müügile 
(näiteks kehtestada piirang, et teatud Kaupu või Teenuseid saavad osta 
ainult püsikliendid.
 
4. Müügilepingu sõlmimise protsess ja ostuhinna deponeerimine
 
4.1. Kaupade või Teenuste kirjelduse eksponeerimist Kodulehel käsitatakse 
Kaupmehepoolse pakkumusena Müügilepingu sõlmimiseks.

4.2. Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Kasutaja pärast Kaupade või Teenuste 
väljavalimist (ostukorvi panemist) nõutavad andmed ning kinnitab lepingu 
sõlmimise soovi klikkides nupule/ikoonile „Kinnita tellimus“. 
Müügileping ja tellimistingimustega  nõusolek  loetakse sõlmituks tellimuse
arve tasumisel  Kasutaja poolt. 
Pärast Müügilepingu sõlmimist on Kasutajal võimalik Müügilepingut muuta 
(nt osade Kaupade või Teenuste ostmisest loobuda, muuta transpordiviisi 
või maksetingimusi) ainult kokkuleppel Kaupmehega 1-2 tööpäeva jooksul peale
tellimuse esitamist.

4.3. Kaupmehel on õigus määrata minimaalne ostukorvi summa. Kui selline 
summa on määratud, puudub Kasutajal võimalus Müügilepingu sõlmimiseks 
väiksema summa ulatuses.

4.4. Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse 2PI EST serveri 
kella järgi, mis ei vasta alati Kasutaja või Kaupmehe veebisirvija või 
arvuti ajale.

4.5. Kui Müügilepingu tingimusi on muudetud pärast selle sõlmimist, 
kehtivad Kasutaja suhtes Müügilepingu sõlmimise hetkel kehtinud 
tingimused.

4.6. Pärast Müügilepingu sõlmimist tasub Kasutaja panga vahendusel 
2PI EST arveldusarvele kuni 7 päeva jooksul 100% kindlaksmääratud
arve summa kui kokku ei ole lepitud tasumist osade kaupa või järelmaksuga.
 
4.7. Kaupmehel tekib kohustus tellimuse täitmiseks, kui Kasutaja on 
ostuhinna vastavalt punktile 4.6. deponeerinud.
Järemaksu korral, kus Kaupmehel tekib kohustus pärast järelmaksulepingu 
sõlmimist. Kui Kasutaja ei tee seda 7 päeva jooksul peale tellimuse vormistamist
ei teki Kaupmehel kohustust  Müügilepingut täita ja lõpetada leping 8 päeva pärast peale tellimuse vormistamist.
 
4.8. Kasutajal on õigus nõuda Kaupmehelt arve väljastamist nii elektrooniliselt
kui paberil, kui kogu ostuhind on tasutud. Kui arvel märgitud ostuhind ei 
vasta Müügilepingu kinnitusel märgitule, on Kasutajal õigus nõuda 
Müügilepingu kinnitusele vastavat arvet.

4.9. Pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna täielikku või osalist 
deponeerimist vastavalt punktidele 4.6. või 4.7. (v.a. järemaksu korral)
väljastab 2PI EST e-posti teel Kasutajale Müügilepingu kinnituse milles sisaldub:
- Müügilepingu ehk Arve numbri;
- Kasutaja /Tellija kontaktandmed
- Kauba kättetoimetamise aadressi
- vastavalt Kaupmehelt saadud infole ostetud Kauba või Teenuse nimetuse, 
selle lõpphinna, Kaupmehe nime ja kontaktandmed, Transporditingimused 
ning võimalikud eritingimused (nt maksimaalne Teenuse kasutamise aeg).
 
Paralleelselt Müügilepingu kinnituse väljastamisega väljastab 2PI EST 
ka Kaupmehele kinnituse selle kohta, et Kasutaja on ostuhinna 
deponeerinud.
 
5. Kaupade ja Teenuste ning täiendavate teenuste hinnad
 
5.1. Kodulehel müüdavate Kaupade ja Teenuste hinnad on toodud eurodes 
Hindadele ei lisandu käibemaksu 20% kuid lisandub transporditasu kui selleks soovi on.

5.2. Kaupmehel  on õigus korrigeerida tema poolt pakutava Kauba või 
Teenuse hinda. Kui Kasutaja sõlmis Müügilepingu enne hinna muudatuste 
avaldamist Kodulehel, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli Kodulehel 
kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.

5.3. Järelmaksulepingu vormistamisel võib Kauba või Teenuse hinnale olla 
lisatud lepingutasu ja teatud intressiprotsent vastavalt järelmaksuteenust 
pakkuva krediidiasutuse kehtivatele tingimustele. 

5.4. Järelmaksulepingu tasu ja tasutud intress ei kuulu ühelgi juhul 
tagastamisele (s.h Müügilepingust taganemise korral).

5.5. Transpordi hind kuvatakse Kasutajale pärast kohaletoimetamisviisi 
(Transporditingimuse) valikut ning märgitakse ka Müügilepingu kinnitusele.

5.6. Transporditingimused ja nende hinna määrab  2PI EST ja vastutab andmete
õigsuse eest.

5.7. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus 
on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Kasutaja soovib Kaupa 
toimetada erinevatele aadressidele tuleb teha erinevad tellimused või tuleb tasuda 
kauba transpordi eest erinevatele aadressidele eraldi.
 
6.  Teenuse osutamine ja Kaupade kättetoimetamine
 
6.1. Kasutaja saab Kauba kätte vastavalt Müügilepingu sõlmimisel valitud 
Transporditingimusele . Kui Kasutaja on ostnud Teenuse, siis lepib ta 
Teenuse osutamise aja Kaupmehega kokku Kaupmehega kontakteerudes. 
 
6.2. Müügilepingu kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui Kasutaja 
(või järelmaksuteenuse pakkuja) on Arve vastavalt Müügilepingule 
tasunud õigeaegselt. Tarneaeg lükkub edasi Müügilepingu sõlmimise ja laekumise vahele 
jäävate päevade võrra.

6.3. Kaupmehel on õigus tarneaega pikendada kuni 14 päeva võrra, kui esinevad 
objektiivsed, Kaupmehest sõltumatud põhjused, mis tingivad viivituse Kauba 
kättetoimetamisel.

6.4. Kaupmees kohustub Kasutajat teavitama tarneaja või muude kättetoimetamisega 
seonduvate tingimuste muutumisest hiljemalt 24 tunni jooksul pärast 
informatsiooni ilmnemist.

6.5. Juhul kui Kasutaja kaotab Kauba kättetoimetamisega hilinemise tõttu ( rohkem kui 30 päeva)
(s.h punktis 6.3 nimetatud tarneaja edasilükkamise tõttu) huvi Kauba ostmise 
vastu, on tal õigus esitada avaldus Müügilepingust taganemiseks. 
Taganemise korral tagastatakse Kasutaja poolt tasutud kauba (-de) ostuhind 
30 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest.

6.6. Kauba kättetoimetamise eest Kasutajale vastutab täielikult Vedaja ehk transpordi
teenust osutav ettevõte. 
2PI EST Kauba kättetoimetamise eest ei vastuta. 2PI EST  ei vastuta Kaupade 
kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui 
viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel 
esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6.7. Kauba Kasutajale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks Kauba 
üleandmisel Kasutajale endale või tema esindajale. Muuhulgas (ja arvestades 
Kasutustingimustes toodud erilisi piiranguid) loetakse esindajaks Kasutaja 
elu- või asukohas asuvad isikud, kes Kaubad vastu võtavad. 
Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Kasutajale üle 
Kauba üleandmise hetkel.

6.8. Kui Kaup mis toimetatakse kohale Vedajaga ja Kaubal esineb (väliseid) vigastusi, 
on Kasutajal õigus Kaupa mitte vastu võtta ja märkida kulleri saatelehele 
sellekohane märkus. Allkirjastades saatelehe kinnitab Kasutaja, et Kauba 
üleandmise momendil oli pakend terve ja  ta on rahul Kaubaga ning  seisundiga 
(Kaubal ei ole väliseid vigastusi). Kuller toimetab kauba Kasutaja (Ostja)
märgitud kohaletoimetamisaadressi välisukseni.

6.9. Kaupade tarneaeg  ehk transpordiks kulub aeg on Eesti Vabariigi
piires üldjuhul kuni 5 päeva. 
 
 
7. Tarbija taganemisõigus
 
7.1. Kui tellitud Kaup ei sobi mingil põhjusel  siis  võib Kauba tagastada Kaupmehele
14 päeva jooksul,
antud tingimus ei kehti Kasutaja / Tellija soovide järgi valmistatud
eritellimusega tootele.
Eritellimusena valmistatud toodet / tooteid ei saa tagastada.  
(võlaõigusseaduse § 56 lg 1). 
Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab 
olema Kaupmehele saadetud kirjalikult Kaupmehe e-posti aadressil  info@sipelgapesa.eu
tähtaja (so 14 päeva) jooksul alates Kauba kättesaamisest  

Punkt 7. kehtib ainult füüsilisest isikust kasutajale ehk tellijale ega laiene juriidilisele isikule

7.2. Kui Kasutaja on punkti 7.1. alusel Müügilepingust taganenud ning 
Kaubal ei esine puudusi, kannab Kaupmees tagastatud kauba eest raha tagasi ning
arvestades maha kauba käsitlemise kulud  10% kauba summast
Tagastatav summa makstakse 14 päeva jooksul Tellija pangakontole
( samale kontole kust tasuti esialgselt kauba eest) .

7.1.1 Toote tagastamisel 2PI EST OÜ-le kuulub kliendil tasumisele 10% kauba hinnast ,käsitlemise
kulude katteks. 
Antud summa arvestatakse maha tagasimakstavalt summalt.

7.2. Tagastamisele ei kuulu Kauba saatmiskulu mis tasuti kauba tellimisel
või kauba tagastamisel. Selle kulu kannab Klient ehk kauba tellija.

7.2.2 Kui tagastatav kaup on defektiga või praak ja see ilmnes kohe kauba vastu võtmisel
kuid mitte hiljem kui 14 päeva siis tagasi saadetud kauba transpordi kulu kannab Kaupmees kuid mitte rohkem kui on odavaim teenuse hind kauba saatmisel.
 
7.3. Kui tagastatav Kaup on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud 
Kasutaja poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse 
kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Kasutaja tegevusest 
tingitud asjaolu tõttu, siis jääb Kaupmehele õigus tasaarvestada Kauba 
väärtuse vähenemine Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele 
kuuluva summaga.
Juhul kui Kasutaja ei ole nõus tasaarvestuses näidatud 
Kauba väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud Kauba väärtuse 
vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks 
kasutada sõltumatu eksperdi abi. 
Sõltumatu ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Kasutaja ja Kaupmehe vahel, 
v.a juhul kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks. 
Sellisel juhul maksab kulude eest pool, kelle seisukoht osutus 
põhjendamatuks.

7.4. Kui Kasutaja on punkti 7.1. alusel Müügilepingust taganenud, 
tagastab Kaupmees Müügilepingu kinnitusel märgitud ja/või Kasutaja poolt 
tasutud ostuhinna 14 päeva jooksul peale taganemisavalduse esitamist, 
eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse Kaup Kaupmehe lattu.

7.5. Kaupmees  jätab endale õiguse tühistada Kasutaja tellimust 
ning mitte vastu võtta tagastatud Kaupa juhul, kui tegemist oli 
Kasutajale spetsiaalselt  valmistatud eritellimuse tootega ( kott-toolid, tumbad, sohvad, rulood- ja aknakatted)
Eritellimuseks  loetakse:

7.5.1.  tellimusi, mis on täidetud lähtuvalt Kasutaja erisoovist 
(joonisest, edastatud mõõtmetest, viimistlussoovist , suurustest jne.);

7.5.2.  tootjalt spetsiaalselt Kasutaja jaoks tellitud eriviimistlusega 
Kaubad, kattematerjalid, värvid, suurused ehk toote mõõtmed, mahud ( näit. kott-toolide erineva suurused, rulood)

7.5.3.  hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning 
heakskiitu Kasutaja poolt.

7.6. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. 
Kui kaup on kasutatud, siis 2PI EST juhindub mõistliku kasutuse põhimõttest. 
Kasutajal tuleb ostetud kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, 
seda mitte rikkudes. Kaubal pevad olema kõik tehase kleebised ning 
seerianumber, samuti peab tagastamisel olema originaalpakendil alles 
tehase kleebised ja seerianumbrid.

7.7. Kaupmehel ei ole kohustust võtta tagasi kergestiriknevaid Kaupu 
toiduained, lilled jms kosmeetikat ja nahahooldustooteid; 
piercing ehted, perioodiliselt ilmuvaid trükiseid, ilutulestikuraketid jms tooted. 
Kaupmehel ei ole kohustust tagasi võtta järgmisi Kaupu, kui nende pakend 
on avatud: pesu, sukad, ujumisriided, audio- ja videosalvestised, 
tarkvara.
 
8.  Kauba garantiitingimused ja pretensioonide esitamine
 
8.1. Kui Kaubale on ette nähtud müügigarantii võlaõigusseaduse mõistes, 
kohustub Kaupmees garantiitingimusi täitma ning puudustega Kauba 
ettenähtud tingimustel parandama või asendama.

8.2. Sõltumata garantii olemasolust on tarbijast Kasutajal õigus 
Kaupmehele esitada Kauba lepingutingimustele mittevastavusest tingitud 
pretensioone kahe aasta jooksul arvates Kauba kättesaamisest. 
Kui Kaup on müüdud tarbijale, siis kolme (3)  esimese kuu jooksul Kaubal 
ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas Müügilepingu sõlmimise 
momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama majandus- ja kutsetegevuses
tegutsev Kaupmees.

8.3.  Kauba defekti ilmnemisel kohustub Kasutaja koheselt teavitama Kaupmeest 
probleemist e-posti teel

8.3.1.  nimi ja kontaktandmed;

8.3.2.  Kauba defekti ja/või puuduse kirjelduse; võimalusel lisama fotod;

8.3.3.  Müügilepingu number.  

8.4. Teavitus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2 kuud peale defekti 
avastamist. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab Kasutaja õiguse 
nõuda Kaupmehelt Kauba parandamist või väljavahetamist.

8.5. Puudusega Kauba või selle detaili asendamise korral on Kaupmehel 
õigus nõuda Kasutajalt puudusega Kauba või detaili tagastamist.

8.6. Kaupmehe poolt antav garantii ei kata toote vea või kahjustuse poolt 
põhjustatud otseseid ega kaudseid kahjusi, kaotusi ega ebameeldivusi. 
Garantii ei kompenseeri kauba teeninduspunkti viimist või transportimisest 
tulenevaid kulutusi. Garantii otsuse teeb kaupmees kuni 14 tööpäeva jooksul 
alates kauba teeninduspunkti jõudmisest.

8.7. Kui Kasutaja nõuab Kauba parandamist ja nõue on põhjendatud, kuid 
Kaupmees ei tee seda 30 päeva jooksul võib Kasutaja Kauba ise 
parandada või lasta seda teha kolmandal isikul ning nõuda Kaupmehelt 
selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

8.8. Kui Kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, 
kui Kaupmees keeldub õigustamatult asja parandamast või asendamast või ei 
tee seda 30 päeva jooksul pärast talle lepingutingimustele 
mittevastavusest teatamist ning Kasutaja ei soovi või ei saa lasta teha 
parandusi kolmandal isikul, on Kasutajal õigus Müügilepingust taganeda 
ja Kaup Kaupmehele tagastada. Kaupmees kohustub tagastama Müügilepingu 
alusel tasutud ostuhinna 14 päeva jooksul arvates põhjendatud 
taganemisavalduse saamisest.

8.9.  Kaupmees ei vastuta:

8.9.1. Kasutajast tingitud  Kauba kahjustumise eest;

8.9.2. defektide eest, mis on tekkinud Kauba mittesihipärasest kasutamisest;

8.9.3. Kauba loomuliku füüsilise kulumise eest Kauba tavapärasel kasutamisel;

8.9.4. Kauba kasutamisest tingimustes või viisil, mille puhul saab 
eeldada tavapärasesest kiiremat kulumist;

8.9.5. muudel seaduses sätestatud juhtudel.
 
9.  Kaupmehe õigus Müügilepingust taganeda
 
9.1. Kaupmehel on õigus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda alljärgnevatel 
põhjustel:

9.1.1. Kasutaja ei tasu mis tahes Müügilepingus ette nähtud summat 
tähtaegselt;

9.1.2. Kasutaja järemaksutaotlust ei ole objektiivsetel põhjustel 
võimalik rahuldada;

9.1.3. Tellitud Kaup puudub Kaupmehe laos ja seda ei ole võimalik hankida;

9.1.4. muul õigusaktides sätestatud põhjusel.

9.2. Kaupmehel on kohustus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda kui 
ilmneb, et Kasutajal puudus õigus Müügilepingu sõlmimiseks 
(nt kui alla 18-aastane Kasutaja sõlmib lepingu alkoholi ostmiseks). 
Kaupmehel on õigus Kauba kättetoimetamisel või Teenuse osutamisel kontrollida, 
kas Kasutajal on Müügilepingu sõlmimise õigus. 
Vastava õiguse puudumisel Kaupmees Kaupa ei väljasta või Teenust ei osuta.

9.3. Kui Kaupmees on Müügilepingust taganenud, tagastatab Kaupmees 
Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Kasutajale 14 päeva jooksul arvates 
taganemisavalduse tegemisest.
 
10.  Vastutus ja vääramatu jõud.
 
10.1. 2PI EST ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib 
tekitada Kasutajale kättetoimetamise aegade, hindade ja muude 
tingimuste muutmine käesolevate Kasutustingimuste raames.

10.4. 2PI EST ei kompenseeri Kasutaja kulusid, mis tekivad asjaoludest, 
et Kasutaja  võttis enda peale kolmandate (2PI EST mittesõltuvate) 
isikute ees kohustusi käesolevate Kasutustingimustega vastuolus 
olevatel tingimustel.

10.5. 2PI EST ei kompenseeri Kasutajale tarneaegade, hindade ja muude 
tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju. Võimalike kahjude eest 
vastutab Kaupmees, kui seadusest või poolte kokkuleppest ei tulene teisiti.

10.6. 2PI EST ei kompenseeri Kasutajale mis tahes kaudset kahju, s.h 
saamata jäänud tulu.

10.7. Kaupmees ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Kasutajale 
tulenevalt asjaolust, et Kaupmees on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.
 
11.  Kasutaja õigused, kohustused ning kinnitused
 
11.1. Kasutajal on õigus:

11.1.1. nõuda Kaupmehelt pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna tasumist 
arve esitamist;

11.1.2. postitada Kodulehele kommentaare, Kauba või Teenuse arvustusi, 
fotosid jms ning esitada 2PI EST OÜ-le küsimusi, ideid ja ettepanekuid 
Kodulehe kasutajasõbralikumaks muutmiseks, juhul kui see pole ähvardav, 
ei riiva kolmandate isikute õigusi, autoriõigusi ega pole vastuolus 
hea tava, seaduse või kohtupraktikaga. 2PI EST OÜ-l on õigus eeltooduga 
vastuolus olevad kommentaarid või postitused kõrvaldada;

11.1.3. esitada 2PI EST OÜ-le pretensioone www.sipelgapesa.eu  tegevuse kohta, 
samuti esitada 2PI EST OÜ-le või Kaupmehele pretensioone Müügilepingu 
täitmise või muu Kaupmehe tegevuse kohta. Kui pretensioonid Kaupmehe 
tegevuse kohta on esitatud 2PI EST OÜ-le,  edastab 2PI EST need 
Kaupmehele, kes tagab pretensioonide põhjendatuse korral nende rahuldamise.

11.2. Kasutaja kohustub:

11.2.1. esitama Kodulehe kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid 
isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning 
kasutama kehtivat e-posti aadressi;

11.2.2. hoidma saladuses kolmandate isikute eest Kodulehel registreeritud 
kasutajakonto kasutajatunnust ja salasõna ning Müügilepingut;

11.2.3. vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud 
tema kasutajakonto alt või tema elu- või asukohas asutavalt IP-aadressilt;

11.2.4. mitte kasutama Kodulehte ebaseaduslikuks või headele kommetele 
mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

11.2.5.  viivitamata e-posti teel informeerima 2PI EST kõikidest 
andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Kodulehe kasutajaks 
registreerumisel esitatutega;

11.2.6. koheselt e-posti teel informeerima 2PI EST OÜ-d Kodulehe 
kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse ning 2PI EST 
poolt saadetud Müügilepingu kaotamisest või sattumisest kolmandate 
isikute valdusse.

11.2.7.  mitte lubama sooritada Kodulehel oma identiteedi alt tehinguid 
alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele 
keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.
 
11.3.  Kasutaja kinnitab, et ta:

11.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kodulehel 
võimaldatud tehinguid;

11.3.2. on teadlik, et sõlmib Müügilepingu 2PI EST OÜ-ga 
 
11.3.3. on teadlik, et tellimuse esitamine toob kaasa siduva Müügilepingu;

11.3.4. on teadlik, et Kasutustingimustega nõustumisel ei ole 
Kasutaja ja 2PI EST tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui 
sellele, mis on Kasutustingimustes selgesõnaliselt kirjas;

11.3.5. on teadlik ja nõustub sellega, et 2PI EST OÜ-l on õigus teostada 
Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele 
õigusaktidele, käesolevatele Kasutustingimustele ning 2PI EST Privaatsus- 
ja Andmekaitsetingimustele ;

11.3.6. on teadlik ja nõustub, et tal ei ole ühelgi juhul õigus nõuda 
2PI EST OÜ juures deponeeritud summalt intressi;

11.3.7. on teadlik ja nõustub, et 2PI EST edastab kõik tema poolt 
deponeeritud summad Kaupmehele. Taganemisõiguse kasutamisel tagastab 
tasutud summad Kaupmees või 2PI EST;

11.3.8. on teadlik ja nõustub, et Kasutustingimuste aktsepteerimisega 
annab ta 2PI EST OÜ-le nõusoleku saata endale kommertsteadaandeid, 
uudiskirju, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi. 
Kasutajal on õigus teadaannete saamisest igal ajal loobuda. 
See ei muuda tühiseks Kasutustingimustega nõustumist;

11.3.9. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes 
sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Kodulehe 
kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

11.4. Alla 18-aastane Kasutaja kinnitab, et ta kasutab Kodulehte koos 
vanematega või täiskasvanud hooldaja juuresolekul.
 
12.  2PI EST OÜ õigused ja kohustused
 
12.1. 2PI EST OÜ-l on õigus:

12.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada Kasutaja 
Kodulehelt, kui 2PI EST kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse 
ebaausalt või Kasutustingimuste vastaselt;

12.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal Koduleht maha 
või selle toimimine peatada;

12.1.3. jälgida Kodulehel toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt 
Kodulehe kasutamist kooskõlas Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustega ;

12.1.4. omal valikul, kas piirata või tühistada põhjusi esitamata 
Kasutaja Kodulehe kasutamisõigus, sh muuta ja eemaldada Kodulehel 
Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda Kasutaja 
kasutajakonto ja mitte võimaldada tal uuesti registreeruda juhul, kui 
Kasutaja:
(a) rikub Kasutustingimusi või nendest tulenevaid Kasutaja kohustusi;
(b) on esitanud Kodulehel kasutajaks registreerumisel või Kodulehe 
kasutamisel informatsiooni, mis on ebaõige, eksitav ja/või ebatäpne;
(c) teadlikult ja tahtlikult levitab Kodulehel valeinformatsiooni, 
solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid, käitub vääritult või 
kahjustab muud moodi Kodulehte, 2PI EST OÜ-d või teisi isikuid;
(d) käitub muud moodi vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või 
kehtivate õigusaktidega;

12.1.5.  saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid 
teadaandeid ning küsitlusi.
 
12.2. 2PI EST ei vastuta ühelgi juhul:

12.2.1. Kaupmehe ja Kasutaja vahel sõlmitud Müügilepingute täitmise eest. 
Juhul, kui 2PI EST OÜ-l tekib Kasutaja ees õigusaktidest tulenevalt 
Müügilepingu sõlmimise keskkonna võimaldamisest vastutus, siis on see 
vastutus piiratud Kasutaja poolt 2PI EST juures konkreetse Müügilepingu 
täitmiseks deponeeritud summa suurusega;

12.2.2. kolmandate isikute poolt Kodulehel avaldatud kuulutuste, 
foorumis avaldatud kommentaaride ja muu Kodulehel avaldatud 
informatsiooni eest, välja arvatud õigusktidest tulenev vältimatu vastutus;

12.2.3. 2PI EST ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike 
vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus 
rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või 
kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama 
neist viivitamatult 2PI EST klienditeenindusele;

12.2.4. Kasutajale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud Kasutaja 
Kodulehel salasõna ja kasutajatunnuse ja/või 2PI EST juures summa 
deponeerimisel temale teatavaks tehtud Müügilepingu numbri ja sisu 
kolmandate isikute poolt kasutamisest.
 
13.  Kaupmehe õigused ja kohustused
 
13.1.  Kaupmehel on õigus:

13.1.1. Pöörduda pärast Müügilepingu sõlmimist Kasutaja poole täiendava 
informatsiooni saamiseks (nt tarneaadress, Kauba täpsustus vms);

13.1.2. Täita Müügileping selles märgitud tingimustel ning keelduda 
pärast Müügilepingu sõlmimist Kasutaja poolt avaldatud muudatusettepanekutest;

13.1.3. Mitte rahuldada Müügilepingust taganemise avaldust, kui Kaup on 
Kasutajale üle antud või kätte toimetatud rohkem kui 14 päeva enne avalduse 
esitamist ning Kaubal ei esine puudusi.

13.1.4. Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda kui ilmneb, et 
Kasutajal puudus õigus Müügilepingu sõlmimiseks (nt kui alaealine Kasutaja 
sõlmib lepingu alkoholi ostmiseks). Kaupmehel on õigus ja kohustus Kauba 
kättetoimetamisel või Teenuse osutamisel kontrollida, kas Kasutajal on 
Müügilepingu sõlmimise õigus. Vastava õiguse puudumisel Kaupmees Kaupa ei 
väljasta või Teenust ei osuta.
 
13.2.  Kaupmehel on kohustus:

13.2.1. Edastada Kaupade ja Teenuste kohta ainult õiget informatsiooni;

13.2.2. Informeerida Kasutajat hiljemalt Kauba kättesaamisel või Teenuse 
osutamisel pretensioonide esitamise võimalustest ning Kauba garantiitingimustest;

13.2.3. Tagada Müügilepingu täitmine selleks ettenähtud tingimustel;

13.2.4. Garantiitingimuste ilmnemisel parandada või asendada puudustega Kaup;

13.2.5. Garantiitingimuste alla mittekuuluvate puuduste ilmnemisel 
parandada või asendada Kaup juhul, kui selline kohustus tuleneb käesolevast 
Lepingust või õigusaktidest.

13.2.6. Korraldada ja tagada Kaupade tagastused ja väljavahetamised, kui 
selleks on õigusaktides või käesolevates Kasutustingimustes sätestatud alus.
 
14.  Poolte teated
 
Kõikide Kodulehe teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja, 2PI EST 
ja Kaupmehe vahel toimub elektroonilises kõikide Poolte poolt 
aktsepteeritud vormis Kodulehel teineteisele avaldatud e-posti 
aadresside kaudu või informatsiooni avaldamisega Kodulehel. 
Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole 
e-posti aadressile või avaldatud Kodulehel ja sellest on möödunud 2 tööpäeva.
 
15.  Intellektuaalne omand
 
15.1. 2PI EST Kodulehekülg www.sipelgapesa.eu  ja kogu selle sisu, sh kuid 
mitte ainult 2PI EST kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, 
tekstid, 2PI EST kaubamärk jms on 2PI EST intellektuaalne omand või tema 
poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. 
Kõik eespoolnimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, 
mida ei ole Kaupmehel ega Kasutajatel õigus 2PI EST kirjaliku loata 
ühelgi juhul kasutada.

15.2.  Eesmärgiga pakkuda enda Kaupu ja Teenuseid Kodulehe kaudu, 
loovutab Kaupmees 2PI EST OÜ-le intellektuaalse omandi õigused Kaupade 
ja Teenuste  kirjelduste, fotode ja muude selliste teoste suhtes, mis 
kuuluvad avaldamisele Kodulehel. Kui intellektuaalse omandi õiguste 
loovutamine ei ole seadusest tulenevalt võimalik, annab Kaupmees 2PI EST OÜ-le 
nende kasutamiseks ainulitsentsi.

15.3. Kodulehele postituste tegemisega annab Kasutaja 2PI EST kõik 
varalised autoriõigused teostena käsitavate postituste suhtes. 
Kui Kasutajal puudus intellektuaalse omandi õigus postituste tegemiseks 
(nt postitab Kasutaja autoriõigustega kaitstud foto), kohustub 
Kasutaja vastutama kõikide kolmandate isikute nõuete rahuldamise eest, 
mis on esitatud 2PI EST OÜ-le seoses teoste, kaubamärkide või muu 
intellektuaalse omandi õigusega kaitstud objektiga seonduvate õiguste 
rikkumise eest.
 
 
16.  Privaatsuse ja andmekaitsetingimuste aktsepteerimine
 
Kodulehe Kasutustingimustega nõustumisel kinnitavad Kasutaja ja Kaupmees, 
et nad on tutvunud 2PI EST OÜ Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustega ja 
aktsepteerivad seda täielikult ja mööndusteta.
 
17.  Kasutustingimuste muutmine
 
17.1. 2PI EST OÜ-l on igal ajal õigus ühepoolselt  Kodulehte ja Kasutustingimusi 
(sh kuid mitte ainult Transporditingimusi ,Maksetingimusi , Privaatsus- 
ja Andmekaitsetingimusi , Megapakkumise tingimused ) ühepoolselt muuta 
ning täiendada, sh Kodulehe osutatavad teenused lõpetada või Koduleht sulgeda.  

17.2. 2PI EST soovitab Kasutustingimused aeg-ajalt üle vaadata, et olla 
kursis hetkel kehtivate tingimustega. Kõik tehingud alluvad nende 
tegemise hetkel kehtivatele tingimustele.
 
18.  Muud tingimused
 
18.1. Kasutajad ja Kaupmees aktsepteerivad Kodulehel esinevad trükivigu, 
ebatäpsusi või muid tekkivaid vigu ning aktsepteerivad, et neid ei saa 
ühelgi juhul tõlgendada 2PI EST kahjuks.
Kodulehel kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega.

18.2. Kodulehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja, 2PI EST ja 
Kaupmehe vahel kohaldatakse käesolevaid Kasutustingimusi, muid 
Poolte vahelisi suhteid reguleerivaid akte ja Eesti Vabariigi õigust.

18.3. Kodulehe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja, 2PI EST 
ja Kaupmees lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel 
lahendavad Pooled nende vahelise vaidluse Harju Maakohus.  
Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu 
seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.

18.4. Kasutustingimused kehtivad Kodulehe kasutamisel Kasutaja poolt ja 
kehtivad Kasutaja ning 2PI EST ja Kaupmehe vaheliste Kasutustingimuses 
reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.
 
  
19. Tellitud kauba hoiustamine
 
19.1. Tellitud kaupa hoiustame laos kuni 7 päeva tasuta. 
Kui soovite tellitud kaupa hoiustada meie laos kauem, lisandub tellimuse 
summale hoiustamise tasu 1eur iga tasuta hoiuaega ületanud päeva eest.
 
 


                                       
 
Koduleht Elitec'st